تبدیل بیافت چون ارزش
بر نهاد است پس نرمش
بی انعطاف این نهاد
مجبور شود بر گردش
باری باشد امر رب
نفس نماند از جنبش
نهاد گردد چون ناکار
کار بکشد تا شورش
شه که خواسته خلود را
کاخش گردید پر لرزش
ارباب ندید لایقش
ملا بیافت پس چربش
هر که خواهد خودسازی
ویرا بایست بس ورزش
حکم حق است تعدی
که پر باشد از ترکش
 

 

منبع : حاجي محمد شادكام |انقلاب نفسانی منبع : |انقلاب نفسانی
برچسب ها :